Provádíme na základě živnostenského oprávnění „Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení“.

Společnost od svého vzniku v roce 1992 realizuje zejména stavby silnoproudých sítí. Jedná se o stavby nových a rekonstrukce stávajících venkovních vedení VVN -110 kV a venkovních i kabelových vedení NN a VN ( "od elektrárny po elektroměr" ).

Současně provádíme stavby nových, demontáže nebo rekonstrukce stávajících trafostanic VN/NN a to jak sloupových a kioskových a stavby průmyslových rozvoden VN a NN.

Dále provádíme průmyslové silnoproudé rozvody v podnicích včetně měření a regulace. 

Kromě toho provádíme stavby veřejného osvětlení v obcích a to jak venkovním vedením, tak veřejného osvětlení kabelového.

Většinou při rekonstrukcích rozvodů E.ON a.s. provádíme i rekonstrukce rozvodů veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 

 

 Provádíme na jednak základě „Pověření ke zřizování, montáži , údržbě a servisu zařízení jednotné telekomunikační sítě“, vydaném Českým telekomunikačním úřadem Ministerstva dopravy a spojů ČR. A dále na základě koncese „Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení“ kdy se jedná o zařízení mimo jednotnou telekomunikační síť.

Pověření od pověření od ČTÚ Praha jsme dostali v roce 1996 a od té doby realizujeme stavby rekonstrukcí místních telefonních sítí v obcích a zároveň posilovací kabely mezi obcemi.

Při stavbách zařízení JTS i mimo JTS dále realizujeme pokládku HDPE trubek pro telefonní a datové optické kabely a to včetně tlakové zkoušky a kalibrace, a vlastní „zafouknutí“ optických kabelů zajišťujeme prostřednictvím subdodavatele.

V současné době realizujeme převážně přeložky všech druhů telefonních kabelů včetně optických.

V návaznosti na telefonní síť realizujeme i účastnické přípojky a vnitřní telefonní rozvody.

Současně se stavbami TELECOMU většinou realizujeme i rozvody pro kabelové televize v obcích včetně dalšího potřebného vybavení - ústředny apod.

Kromě toho realizujeme výstražná signalizační zařízení zejména světelných křižovatek, ale i ostatní zabezpečovací zařízení.

 

Provádíme na jednak základě živnostenských oprávnění „Projektování elektrických zařízení“ a „Projektová činnost ve výstavbě“. Společnost má vlastní projekční složku pro projekční práce zejména elektro. Autorizaci dle zák. č. 360/92 zajišťujeme vlastními pracovníky.

Projektujeme veškeré druhy staveb, které jsme schopni a oprávněni realizovat. Projekty provádíme jednak jako samostatnou činnost, ale zejména při zajišťování staveb "na klíč" to znamená od projednání zadání stavby, vypracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a vlastní realizace.

Projektujeme stavby nových a rekonstrukce stávajících venkovních vedení VVN -110 kV a venkovních i kabelových vedení NN a VN ( "od elektrárny po elektroměr" ), stavby nových, demontáže nebo rekonstrukce stávajících trafostanic VN/NN a to jak sloupových, tak i kioskových a stavby průmyslových rozvoden VN a NN, stavby průmyslových silnoproudých rozvodů v podnicích apod.

Kromě toho projektujeme stavby kabelového i venkovního veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obcích.

Dále projektujeme telefonních přípojky, sítě v obcích, posilovací a optické kabely.

Zároveň projektujeme i rozvody pro kabelové televize v obcích včetně dalšího potřebného vybavení - ústředny apod. a výstražná signalizační zařízení zejména u světelných křižovatek.  

Projekční středisko je vybaveno grafickým pracovištěm pro digitální zpracování mapových podkladů.

 

 

 Provádíme na jednak základě živnostenského oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Všechny stavebně-montážní zakázky můžeme provádět formou dodávky "na klíč" to znamená od vlastního posouzení, návrhu a projednání zadání stavby, vypracování projektové dokumentace včetně vyjádření všech dotčených organizací, majitelů a orgánů státní správy, vyřízení stavebního povolení a vlastní realizace a zajištění kolaudace.

Pro větší stavebně-montážní zakázky, které se nemusí týkat pouze činností, které provádí naše společnost vlastními odbornými zaměstnanci si sami zajistíme potřebné subdodávky, z řad našich subdodavatelů, se kterými postupně od roku 1992 spolupracujeme. Zejména se to týká ručních výkopových prací při stavbách sítí v obsazené trase.

 

Provádíme na jednak základě živnostenského oprávnění „Zemní a výkopové práce“. Zemní a výkopové práce provádíme jednak jako součást vlastních staveb, ale taky jako samostatné subdodávky pro ostatní stavební nebo montážní firmy. Jedná se zejména o výkopové práce pro pokládku inženýrských sítí.

Kabelové rýhy v neobsazených trasách bez ostatních sítí provádíme výkonným rýhovačem CASE 860, který je schopen za den provést 1.000 m rýhy 30 x 130 cm a rýhy v intravilánech rýhovačem AFT, s možností rýhy 20 x 100 cm.

Dále se jedná se o práce kolovými nakladači s podkopem MF860 a UNC 750 a nakladačem CASE 1840. Tyto práce provádíme na základě objednávek pro potřeby mechanismů na stavbách jiných dodavatelů.

Nosnou část tvoří protlaky pod komunikacemi a ostatními plochami. Jedná se o protlaky zemními raketami od průměru 63 do 190 mm a o protlaky technologií "ramováním" zařízením Traktotechnik - Herkules, které provádí protlaky s ocelovou chráničkou od 130 do 630 mm. Technologie „ramováním“ je poměrně velmi přesný způsob provádění protlaků, kdy garantujeme výškovou a směrovou přesnost do 2%, což je vhodné zejména pro kanalizace, plynovody apod.

 

Provádíme na základě koncese „Silniční motorová doprava nákladní“. Středisko dopravy stejně jako MTZ spolu s prodejním velkoskladem a maloobchodní prodejnou se nachází v areálu naší firmy  Hodoníně. Společnost si zajišťuje autodopravu potřebnou pro zajišťování materiálu zejména vlastními silami.

Autodoprava pro cizí tvoří pouze zlomek obratu společnosti. Jedná se jednak o efektivní využití a vytížení nákladních automobilů v době kdy nejsou nezbytně nutné pro vlastní činnost, dále pak ve spojení s obchodní činností, kdy se prodej uskutečňuje s dodáním na požadované místo objednatele.

K dispozici pro zájemce jsou valníky LIAZ 110 s HR, a DAF.

 

Provádíme na jednak základě živnostenského oprávnění „Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“. Za dobu působení společnosti při nákupu materiálu pro vlastní potřebu jsme získali jednak cenné zkušenosti co se nabídky na trhu týče, ale zejména u stálých dodavatelů svým solidním přístupem poměrně značné rabaty a slevy na cenách. Proto tyto specifické druhy materiálů zajišťujeme nejen pro potřebu vlastní, ale i pro potřebu drobných a středních odběratelů.

Jedná se o převážně o prodej elektrotechnického materiálu pro stavby silnoproudých a telekomunikačních sítí.

Z našeho velkoskladu a v maloprodejně prodáváme zejména:

Středisko MTZ spolu s prodejním velkoskladem a maloobchodní prodejnou stejně jako autodoprava se nachází v areálu naší firmy  Hodoníně. Při prodeji větších dodávek nabízíme k dispozici vlastní autodopravu, kdy se prodej uskutečňuje s dodáním na požadované místo objednatele